Praca za progiem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji projektu systemowego pt. „Praca za progiem”.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim informuje o przystąpieniu do realizacji projektu systemowego w 2012 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy). Projekt obejmuje co najmniej 50% wsparciem osoby z poniższych kategorii: a) osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata b) osoby bezrobotne do 25 roku życia; c) osoby długotrwale bezrobotne. Zakłada się skierowanie na poniższe formy wsparcia bezrobotne osoby niepełnosprawne oraz uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu w następujących proporcjach: a) min. 35% uczestników będących w wieku 50+; lub b) min. 40% uczestników w wieku poniżej 25 roku życia ; lub c) min. 30% niepełnosprawnych uczestników.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • doradztwa zawodowego,

 • pośrednictwa pracy,

 • stażu u pracodawcy,

 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 • szkolenia ABC przedsiębiorczości czyli jak prowadzić własna firmę dla osób starających się w ramach projektu o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Harmonogram realizacji projektu:

Staż

 • rekrutacja (luty-czerwiec 2012 r.),

 • przeprowadzenie staży (marzec-grudzień 2012 r.).

Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej

 • rekrutacja (luty-grudzień 2012 r.),

 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (luty-grudzień 2012 r.).

Szkolenie

 • rekrutacja (marzec-maj 2012 r.),

 • przeprowadzenie bloku szkoleniowego (kwiecień-czerwiec2012 r.),

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 • rekrutacja (luty-grudzień 2012 r.),

 • przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (luty-grudzień 2012 r.).

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona sukcesywnie do momentu wyczerpania środków finansowych.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Wszystkich zainteresowanych bezrobotnych oraz pracodawców zapraszamy do

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10B, tel. 68 3830313

lub

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim Filia w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, tel. 68 4558211.Krosno Odrzańskie; 21-02-2012r.


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama